Rugăciuni

Semnul Sfintei Cruci

+ În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Amin

Rugăciunea domnească

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuieşte de cel rău. Amin

Salutarea îngerească

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Doxologia

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Precum era la început, şi acum, şi pururi, şi în vecii vecilor. Amin.

Crezul Apostolic

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului; şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; s-a coborât în iad; a treia zi a înviat din morţi; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul; de unde are să vie să judece pe cei vii şi pe cei morţi. Cred în Duhul Sfânt, sfânta Biserică catolică, împărtăşirea Sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Crezul Niceeano-Constantinopolitan

Cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară şi s-a făcut om. A pătimit pentru noi sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat, şi a înviat a treia zi după scripturi, şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui şi din nou va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi. Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin prooroci. Cred în una sfântă, catolică şi apostolică Biserică; mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Bucură-te Regină

Bucură-te Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, Bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, aratâ-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria. 

Îngerul Domnului

Îngerul Domnului a vestit Mariei, 
şi a zămislit de la Duhul Sfânt. 
Bucură-te, Marie!…
Iată roaba Domnului; 
fie mie după cuvântul Tău. 
Bucură-te, Marie!…
Şi Cuvântul s-a făcut trup, 
şi a locuit printre noi. 
Bucură-te, Marie!…
Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu!
Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos. 
Să ne rugăm!
Te rugăm, Doamne, să reverşi harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea îngerului întruparea lui Cristos, Fiul tău, să ajungem prin patima şi crucea lui la slava învierii. Prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. Amin.

Regina cerului

(Se recită în locul rugăciunii „Îngerul Domnului” din Sâmbăta Mare până la Pogorârea Duhului Sfânt) 
Bucură-te, Regina cerului! Aleluia
Căci Acela, pe care ai fost vrednică să-l porţi, Aleluia
A înviat precum a spus, Aleluia
Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Aleluia
Bucură-te şi te veseleşte, Fecioară Marie, Aleluia
Căci Domnul a înviat cu adevărat, Aleluia
Să ne rugăm!
Dumnezeule, care ai binevoit să bucuri lumea prin învierea Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, fă, te rugăm, ca prin Născătoarea lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieţii veşnice. Prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. Amin.

Către îngerul păzitor

Îngerul lui Dumnezeu, care eşti păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzeşte-mă, povăţuieşte-mă şi ocârmuieşte-mă pe mine care-ţi sunt încredinţat ţie prin mila lui Dumnezeu. Amin.

Act de căinţă

Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele şi le urăsc mai mut decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul tău şi împărăţia cerurilor şi m-am făcut vrednic de pedepsea veşnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc pentru că păcătuind te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul Meu, atât de mare şi bun. Pentru aceasta mă hotărăsc cu ajutorul harului tău să nu mai păcătuiesc şi să fug de orice prilej de păcat. Amin.

Act de credinţă

Dumnezeul meu, fiindcă Tu eşti adevărul cel veşnic, eu cred tot ce ai descoperit sfintei Biserici catolice şi ce ne învaţă ea, şi anume: cred că este un singur Dumnezeu în trei persoane deosebite: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh; cred că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om în sânul Preasfintei Fecioare Măria prin puterea Sfântului Duh şi se numeşte Isus Cristos, care a pătimit şi a murit pentru mântuirea noastră cea veşnică; cred că Dumnezeu răsplăteşte pe cei buni cu împărăţia cerului şi pedepseşte pe cei răi cu iadul; şi vreau să trăiesc şi să mor în această credinţă. Amin.

Act de speranţă

Dumnezeul meu, fiindcă Tu eşti atotputernic, nemărginit de bun şi milostiv şi împlineşti făgăduinţele tale, eu nădăjduiesc iertarea păcatelor mele şi împărăţia cerurilor, pentru meritele lui Isus Cristos şi prin faptele bune ce am încredere să le fac cu ajutorul harului Tău. Amin.

Act de iubire

Dumnezeul meu, fiindcă Tu eşti nemărginit de bun, Te iubesc mai mult decât orice lucru şi din dragoste către tine iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi; şi sunt hotărât a pierde mai bine toate, chiar viaţa mea, decât a Te mânia vreodată. Amin.

Odihna cea veşnică

Odihna cea veşnică dă-le-o lor Doamne şi Lumina cea fără de sfârşit să le strălucească lor. Să se odihnească în Pace. Amin.

Click here to learn more

Sufletul lui Cristos, sfinţeşte-mă. 
Trupul lui Cristos, mântuieşte-mă.
Sângele lui Cristos, aprinde-mă de dragoste.
Apa coastei lui Cristos, spală-mă.
Patima lui Cristos, întăreşte-mă.
O, bune Isuse, ascultă-mă.
În rănile tale ascunde-mă.
Nu lăsa să mă despart de tine.
De vrăjmaşul cel rău apără-mă.
În ceasul morţii mele cheamă-mă.
Şi porunceşte-mi ca să vin la tine,
Ca să te laud cu sfinţii tăi.
În vecii vecilor. Amin.

Rugăciune înainte de masă

Binecuvântează-ne, Doamne, pe noi şi aceste daruri pe care le primim din bunătatea ta. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Rugăciune după masă

Îţi mulţumim, Doamne, pentru toate binefacerile tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Rugăciune de dimineaţă

Te ador, Dumnezeul meu, şi te iubesc din toată inima. Îţi mulţumesc că m-ai creat, că m-ai făcut creştin şi că m-ai ocrotit în această noapte. Îţi ofer toate faptele mele din această zi. Fă să fie toate după voinţa ta şi pentru slava ta. Fereşte-mă de păcate şi de orice rău. Harul tău să fie pururea cu mine şi cu toţi cei dragi ai mei. Amin. 

Rugăciune de seară

Te ador, Dumnezeul meu, şi te iubesc din toată inima. Îţi mulţumesc că m-ai creat, că m-ai făcut creştin şi că m-ai ocrotit în această zi. Iartă-mi păcatele pe care le-am făcut astăzi şi, dacă am făcut vreun bine, primeşte-l cu bunăvoinţă. Păzeşte-mă în timpul odihnei şi eliberează-mă de pericole. Harul tău să fie pururea cu mine şi cu toţi cei dragi ai mei. Amin.

Cântarea lui Zaharia (Benedictus)

Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime,
să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.
Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham,
părintele nostru, *
că ne va dărui harul,
ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.
Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: *
căci vei merge înaintea Domnului
să pregăteşti căile sale,
pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
ca să lumineze pe cei ce se află în întuneric 
şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii. 

Cântarea Mariei (Magnificat)

Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
Milostivirea lui rămâne din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.
A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.
L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Cântarea lui Simeon (Nunc Dimittis)

Acum slobozeşte pe slujitorul tău, Stăpâne, *
după cuvântul tău în pace,
căci au văzut ochii mei *
mântuirea ta,
pe care ai pregătit-o *
înaintea tuturor popoarelor,
lumină spre luminarea neamurilor *
şi slava poporului tău Israel. 

Sfântul Rozariu

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Cred în Dumnezeu… Tatăl nostru…
3 Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…
O Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea, care au mai mare nevoie de mila ta.
O Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine.

Misterele de bucurie

(luni şi sâmbătă)

1. Primul mister: Bunavestire În acest mister, medităm cum arhanghelul Gabriel, a vestit sfintei Fecioare Maria, că ea va zămisli de la Duhul Sfânt şi va naşte pe Domnul nostru Isus Cristos.

2. Al doilea mister: Vizita Sfintei Fecioare Maria la vara sa Elisabeta În acest mister, medităm cum după vestirea arhanghelului Gabriel, sfânta Fecioară Maria s-a dus la vara sa Elisabeta şi a rămas trei luni la ea.

3. Al treilea mister: Naşterea lui Isus În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria, l-a născut pe Domnul nostru Isus Cristos, la Bethleem, într-un grajd sărac.

4. Al patrulea mister: Prezentarea în templu În acest mister, medităm cum la patruzeci de zile după naşterea lui Isus, preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif l-au dus în templu şi l-au oferit lui Dumnezeu.

5. Al cincilea mister: Regăsirea lui Isus în templu În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif, pierzând pe Fiul lor în vârstă de doisprezece ani, căutându-l trei zile, l-au găsit la Ierusalim în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, pe care îi asculta şi-i întreba.

Misterele de durere

(marţi şi vineri)

1. Primul mister: Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor În acest mister, medităm cum Isus Cristos, rugându-se în Grădina Măslinilor, a transpirat sânge.

2. Al doilea mister: Biciuirea lui Isus În acest mister, medităm cum Isus Cristos a fost biciuit groaznic în casa lui Pilat.

3. Al treilea mister: Încununarea cu spini a lui Isus În acest mister, medităm cum Isus a fost încununat cu o coroană de spini.

4. Al patrulea mister: Isus îşi duce crucea În acest mister, medităm cum Isus a fost condamnat la moarte şi cum i s-a pus crucea grea pe umeri.

5. Al cincilea mister: Moartea lui Isus pe cruce În acest mister, medităm cum Isus, ajungând pe muntele Calvar, a fost răstignit pe cruce, de faţă fiind şi preamâhnita sa Mamă.

Misterele de lumină

(joi)

1. Primul mister: Botezul lui Isus În acest mister, medităm cum Isus, la vârsta de 30 de ani, a fost botezat de către Sf. Ioan Botezătorul în râul Iordan.

2. Al doilea mister: Revelarea lui Isus la nunta din Cana În acest mister, medităm cum Isus, după ce a fost botezat, a săvârşit prima minune în Cana Galileii la o nuntă, unde a trasformat apa în vin.

3. Al treilea mister: Vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi invitaţia la convertire În acest mister, medităm cum Isus, după ce a început viaţa sa publică, a vestit sosirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a invitat la convertire pe toţi păcătoşii.

4. Al patrulea mister: Schimbarea la faţă a lui Isus În acest mister, medităm cum Isus, după ce a luat cu sine trei dintre apostoli, s-a schimbat la faţă pe muntele Tabor.

5. Al cincilea mister: Instituirea Sfintei Euharistii În acest mister, medităm cum Isus, la ultimă cină, rânduieşte Sfânta Impărtăşanie pentru a rămâne mereu în mijlocul nostru.

Misterele de slavă

(miercuri şi duminică)

1. Primul mister: Învierea lui Isus În acest mister, medităm cum Isus, a treia zi după patima şi moartea sa, a înviat glorios din morţi.

2. Al doilea mister: Înălţarea lui Isus În acest mister, medităm cum Isus, patruzeci de zile după înviere, s-a înălţat la cer, în faţa Maicii sale şi a ucenicilor săi.

3. Al treilea mister: Coborârea Duhului Sfânt În acest mister, medităm cum Isus, şezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala Cinei de Taină, unde erau adunaţi apostolii cu preasfânta Fecioară Maria.

4. Al patrulea mister: Ridicarea Preasfintei Fecioare Maria cu trupul şi sufletul la cer În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a trecut din viaţă şi a fost primită cu trupul şi cu sufletul în cer.

5. Al cincilea mister: Încoronarea Preasfintei Fecioare Maria în cer În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei Isus ca regină a cerului şi a pământului.

Bucură-te, Regină…
Litania lauretană.

P. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu. 
C. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos!

Să ne rugăm: 
Dumnezeule, al cărui unul-născut prin viaţa, moartea şi învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul, ca cinstind aceste mistere prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi Cristos Domnul nostru. Amin.

Litania Lauretană

Doamne, miluieşte-ne!
Cristoase, miluieşte-ne!
Doamne, miluieşte-ne!
Cristoase, auzi-ne!
Cristoase, ascultă-ne!
Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi!
Spirite Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi!
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi!

Sfântă Marie, roagă-te pentru noi! (se va repeta la fiecare invocaţie)
Sfântă Născătoare de Dumnezeu,
Sfântă Fecioară a fecioarelor,
Maica lui Cristos,
Maica harului dumnezeiesc,
Maica Bisericii,
Maică nepătată,
Maică preacurată,
Maică neprihănită,
Maică pururea fecioară,
Maică vrednică de iubire,
Maică minunată,
Maica bunului sfat,
Maica Creatorului,
Maica Mântuitorului,
Fecioară preaînţeleaptă,
Fecioară vrednică de cinste,
Fecioară vrednică de laudă,
Fecioară puternică,
Fecioară miloasă,
Fecioară credincioasă,
Oglinda dreptăţii,
Scaunul Înţelepciunii,
Pricina bucuriei noastre,
Vas spiritual,
Vas vrednic de cinste,
Vas vestit de cucernicie,
Trandafir tainic,
Turnul lui David,
Turn de fildeş,
Casă de aur,
Chivotul legii,
Poarta cerului,
Steaua dimineţii,
Tămăduitoarea bolnavilor,
Scăparea păcătoşilor,
Mângâierea mâhniţilor,
Ajutorul creştinilor,
Regina îngerilor,
Regina patriarhilor,
Regina apostolilor,
Regina martirilor,
Regina fecioarelor,
Regina tuturor sfinţilor,
Regină zămislită fără de prihană strămoşească,
Regină ridicată cu trupul la cer,
Regina preasfântului rozariu,
Regina familiei,
Regina păcii,

Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, iartă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, îndură-te spre noi!

Rugăciunea familiei

O, Dumnezeule Prea sfânt care din veşnicie ai voit ca Fiul tău să se nască într-o familie ca şi a noastră, prin mijlocirea Familiei Sfinte din Nazaret, te rugăm ascultă smeritele noastre rugăciuni pentru familia noastră. Îţi mulţumim, Doamne, pentru că ne-ai făcut un singur trup prin puterea sigilului sacramental pe care l-am dobândit în ziua căsătoriei noastre şi pentru toate harurile pe care le-ai revărsat de atunci asupra noastră. Ajută-ne, Doamne, să rămânem mereu deschişi planului tău creator împlinindu-ne reciproc datoriile unii faţă de ceilalţi. Întăreşte-ne în încercări şi în tot felul de greutăţi, fă-ne răbdători şi înţelegători unul faţă de celălalt şi fă să crească în noi iubirea care ne-a unit la început, pentru ca nimeni şi nimic să nu ne poată despărţi până la moarte. Amin. (Ep. Anton Coşa)

Rugăciune către Sfânta Fecioară Maria - Maica Bunului Sfat

Maica Bisericii şi Maica noastră. Ne adresăm Ţie ca Maică a Bunului Sfat, îţi încredinţăm Ţie întrega noastră Biserică locală. Primeşte sub ocrotirea Ta pe episcopul nostru N, pe toţi preoţii, călugării, surorile şi seminariştii noştri. Încredinţăm grijii Tale de mamă familiile noastre, copiii şi tinerii. Fă să simtă grija Ta maternă toţi cei părăsiţi, bolnavi, bătrâni şi aceea care ai mai mare nevoie de tine.
Mijloceşte pentru noi credinţă fermă, speranţă sinceră şi iubire înflăcărată către Fiul Tău şi către Sfânta Sa Biserică. Ajută-ne să fim tari şi să ne păstrăm în veci credinţa noastră şi să o transmitem generaţiilor următoare, acelora, care vor trăi după noi pe aceste meleaguri.
Primeşte-ne ca pe copiii Tăi şi condu-ne la Fiul Tău. Dorim să rămânem toată viaţa noastră uniţi cu Tine şi cu Fiul Tău, ca să fim vrednici să-L contemplăm pe Dumnezeu aşa cum este El şi împreună cu Tine şi cu cetele sfinţilor să ne bucurăm în veci. Amin.