A cunoaşte... 
A iubi...
A imita... 
... pe Cristos.

 

Textul programului pastoral a fost văzut şi aprobat de către 
E. S. Mons. Anton Cosa, Episcop de Chişinău.
11.10.2001
Numai pentru uz intern

«Ne aşteaptă multe lucruri de făcut şi de aceea trebuie să stabilim un program pastoral postjubiliar care să fie eficace»
(Novo Millenio Inuente. 15)

Nu vom uita uşor zilele de intensă trăire ale Anului Jubiliar cu numeroasele sale ocazii de întâlniri autentice cu Dumnezeu! întreaga Biserică a lui Cristos şi-a înnoit chipul prin rugăciune şi pocăinţă, intrând în noul mileniu cu un nou entuziasm. Dar drumul credinţei ne poartă înainte! Cristos prezent în mijlocul nostru prin Cuvânt şi Euharistie ne conduce şi ne aşteaptă în acelaşi timp să ne împlinim menirea. Drumul continuă!
Cum va merge Biserica noastră înainte pe drumul ei spre Ideal? Care sunt perspectivele şi mijloacele lor de realizare? Răspunsul îl vom găsi sintetizat în programul pastoral alcătuit de către comisia noastră pastorală pentru următoarii trei ani: vom merge împreună cu El, descoperindu-1 din ce în ce mai mult viu şi omniprezent în viaţa noastră.
Primul scop al unui plan pastoral diecezan este acela de a implica intregul popor creştin în activitatea misionară a Bisericii, în angajamentul ei de a anima şi perfecţiona lumea prin spiritul evanghelic. De aceea şi planul nostru pastoral este astfel alcătuit, încât fiecare categorie de creştini să găsească în el orientări specifice propriei stări, atât pentru propria creştere în cunoaşterea şi aprofundarea persoanei lui Cristos, cât şi pentru a oferi lumina şi viaţa lui Cristos celor care sunt chemaţi să rezolve problemele sociale cu care ne confruntăm.
Planul pastoral este în acelaşi timp un instrument de comuniune diecezană: de unitate a parohiilor cu episcopul şi între ele. De aceea el este alcătuit în numele episcopului de către comisia pastorală a Episcopiei şi reprezintă necesităţile concrete ale întregii noastre Biserici, în el se regăsesc propunerile şi sugestiile culese din toate colţurile Bisericii locale.
Prin publicarea lui, el devine un instrument de lucru comun, obligatoriu pentru toate parohiile noastre, pentru toţi preoţii şi membrii comunităţilor religioase, un punct de referinţă pentru toată activitatea pastorală a Bisericii noastre.
De aceea vă chem pe toţi să învăţăm să lucrăm împreună. Chiar şi priorităţile locale vor trebui să fie abordate sub prisma planului comun pastoral. Vor fi lăsate la o parte acele activităţi ce ne separă sau împedică apropierea între noi. Suntem o Biserică locală şi trebuie să creştem împreună, în acest sens ne vom aminti şi de primul nostru plan pastoral publicat în 1995, în care ne propuneam să răspundem la întrebarea „Cine eşti tu, Biserica din Moldova?” în căutarea propriei noastre identităţi.
Maica Bunului Sfat, patroana Diecezei noastre, să ne lumineze şi să ne ocrotească!

+ Anton Cosa
Episcop de Chişinău
11 octombrie 2001 în sărbătoarea Preasfintei Fecioare Măria,
Maica Bunului Sfat.

I. Introducere

Acum, când a luat sfârşit Anul Jubiliar şi am intrat în mileniul trei, iar în faţa Bisericii se deschide o nouă etapă în drumul ei, dorim să începem din nou cu Isus, Cel care este alături de noi în toate zilele vieţii noastre până la sfârşitul veacului. Nu ne vom alătura concepţiei naive conform căreia ar exista o formulă magică capabilă să salveze şi să rezolve problemele epocii actuale. Nu o formulă ne va salva, ci o persoană concretă - Isus Cristos - şi siguranţa pe care El ne-o dă: „Eu sunt cu voi"(cf. Pp. loan Paul al II-lea, Scrisoarea apostolică Novo Millennio Ineunte).
De aceea nu este necesar să căutăm un program nou. Acest program există deja, acelaşi ca şi întotdeauna, cuprins în Evanghelie şi în Tradiţia vie a Bisericii. El este concentrat înjurai lui Cristos, pe care trebuie să-L cunoaştem, să-L iubim, să-L imităm şi cu care trebuie să schimbăm istoria, până când ea îşi va atinge plinătatea (cf. Scrisoarea apostolică Novo Millennio Ineunte). Acest program, mereu acelaşi, destinat predicării lui Cristos cel Răstignit şi înviat, slujirii Liturghiei şi actelor de iubire şi de caritate, este un program valabil pentru întregul mileniu trei.
Totuşi, în ciuda celor spuse mai sus, în Biserică putem şi trebuie să vorbim despre program pastoral atât la nivelul bisericii locale, cât şi la cel al parohiilor, pentru unul sau mai mulţi ani.Viaţa aduce mereu noi sarcini şi diferite situaţii concrete, iar misiunea oamenilor în Biserică este aceea de a înţelege semnele timpului şi de a răspunde cu un program concret, reînnoind în permanenţă accentul pus pe evanghelizare. Aici ar fi cazul să enumerăm astfel de condiţii locale ale Bisericii din Moldova, precum:
– Responsabilitatea Diecezei noastre faţă de persoanele care, în căutarea lui Dumnezeu şi a unui nou şi mai adânc sens al vieţii, vin în parohiile noastre;
– O responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte slujirea carităţii divine, realizată în primul rând în actele de caritate faţă de cei mai săraci;
– Responsabilitatea în educarea noilor generaţii în spiritul Evangheliei;
–- Edificarea structurilor bisericeşti ale noii noastre dieceze.
Am dori să discutăm despre programul pastoral al Bisericii din Moldova pentru anii ce urmează în spiritul responsabilităţii în faţa lui Dumnezeu şi în faţa generaţiilor viitoare.
Instrumentul de lucru al acestui program este atât Catehismul Bisericii Catolice, manual în care se regăsesc îndemnurile creştine ce definesc condiţiile moderne ale omului şi ale lumii, precum şi învăţătura lui loan Paul al II-lea, cuprinsă în mod deosebit în ultima sa Scrisoare apostolică Novo Millenio ineunte şi în Codul Dreptului Canonic.
Izvorul programului este Sf. Scriptură.
Pornind de la aceste instrumente şi de la reflexia asupra necesităţilor Bisericii locale, a luat naştere planul acestui program pastoral.
Lămuririle ce urmează conţin un şir generalizat de obiective şi sarcini puse în faţa pastoraţiei diecezei noastre pentru anii 2002 - 2004, precum şi un program amănunţit pentru anul 2002. S-a optat pentru un ciclu trienal pentru că programul se bazează pe trei trepte de apropiere de o trăire conştientă a creştinismului: a-L cunoaşte pe Cristos, a-L iubi şi a-L imita, în fiecare an se adaugă obiectivele şi sarcinile ce decurg din necesităţile Bisericii şi din analiza realităţii în care trăim. Acestea sunt accentele pe care dorim să le punem în munca pastorală şi apostolică la nivelul parohiei, al comunităţilor, al grupurilor şi al diferitor forme de apostolat laic.
Au fost elaborate detaliat obiectivele şi sarcinile pentru primul an. Este vorba în primul rând de o cateheză sistematizată şi de încercarea de a cointeresa în acest sens cât mai mulţi enoriaşi. Scopul principal pe care-1 urmărim lucrând asupra acestui program este de a enumera sarcinile participanţilor la activitatea pastorală, de a indica conţinutul care va constitui baza realizării acestor sarcini şi de a selecta materialele care vor fi pregătite şi transmise păstorilor. Suntem convinşi că acest program va duce la sistematizarea activităţilor pastorale în toate parohiile noastre. Acest rezultat va fi şi mai bogat, fiindcă tot ceea ce dorim să realizăm în următorii ani este bazat pe ceea ce constituie fundamentul vieţii Bisericii, şi anume slujirea Euharistiei, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, slujirea în confesional, activităţile în grup, cu mişcările şi cu alte organizaţii, îndeosebi cu Caritas–ul.
Cu toate acestea, programul va avea un caracter general pentru a da anumitor regiuni şi parohii posibilitatea de a-1 adapta la necesităţile şi posibilităţile locale.

II. Planul general pentru 2002 – 2004

1. Anul 2002 - să-L cunoaştem pe Isus !
(„Şi viaţa veşnică este aceasta : să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe care l-ai trimis Tu" - In. 17, 3)
Obiective pastorale:
a. Atragerea la catehizare a cât mai mulor enoriaşi
b. Popularizarea Sf. Scripturi ca unul din izvoarele cunoaşterii lui Dumnezeu.

2. Anul 2003 - să-L iubim pe Cristos!
(„Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi" -1 In 4, 19)
Obiective pastorale:
a. Educarea credincioşilor pentru participarea la Euharistia duminicală.
b. Conştientizarea semnificaţiei duminicii şi invitaţia de a o trăi în biserică şi în familie.
c. Aprofundarea vieţii euharistice în sensul împărtăşaniei frecvente.
d. Rugăciunea în viaţa creştinului – aprofundarea cunoaşterii şi a regăsirii rugăciunii individuale şi comunitare.

3. Anul 2004 - să-L imităm pe Cristos!
(,, Urmaţi, deci, exemplul lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi Umblaţi în dragoste..." - Ef. 5, 2a)
Obiective pastorale:
a. Conştientizarea obligaţiilor credincioşilor faţă de Biserică la nivelul parohiei, pe plan material, pe planul rugăciunii, al educaţiei şi al liturgiei.
b. Îndemnarea credincioşilor la participarea la serviciul caritativ al Bisericii.
c. Aveţi curajul de a fi sfinţi! - pedagogia sfinţeniei în familie şi în parohie, îndreptată spre trezirea vocaţiilor, inclusiv la preoţie şi viaţa consacrată.

III. Planul amănunţit pentru anul 2002 – Să-L cunoaştem pe Cristos!

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe hus Cristos, pe care l-ai trimis Tu " In. 17, 3

1. Obiectivele activităţii pastorale:
a. A-i educa pe credincioşi să aibă o atitudine conştientă în ceea ce priveşte participarea la învăţarea catehezei.
b. Sf. Scriptură – cea mai importantă carte în fiecare casă. A îndemna la o permanentă lectură a Bibliei, mai ales în familie.
c. A-i îndemna pe părinţii să aibă grija de educaţia religioasă a copiilor, dar mai ales de participarea la cateheză şi la primirea regulată a sacramentelor Spovezii şi Euharistiei

2. Mijloacele pentru atingerea obiectivelor de mai sus:
a. E necesar de a organiza întâlniri regulate ale catehiştilor din diferite regiuni ale Episcopiei noastre, având ca scop schimbul de experienţă şi împărtăşirea problemelor ce apar pe parcursul lecţi ilor de cateheză
b. Participarea catehiştilor la exerciţiile spirituale organizate de Episcopie.
c. La întâlnirile cu tinerii în fiecare parohie, a se discuta subiecte biblice precum: "Cum să citim Sf. Scriptură?" sau "Ce ne spune Domnul?" ş.a.
d. A organiza "întâlniri biblice" pentru tineri şi adulţi.
e. În slujirea de binefacere, în cadrul Caritas-ului sau al altei grupări de voluntari, a permite exercitarea sistematică a aprofundării „catehismului biblic al carităţii".
f. A organiza în toate parohiile Liturghia Cuvântului, mai ales în timpul Adventului şi al Postului Mare
g. A sublinia, în cadrul predicilor şi reculegerilor, importanţa tematicilor atinse la cateheză, precum şi semnificaţia Sf. Scripturi.
h. A introduce tematica anului în revista Episcopiei „Providenţa Divină".
i. A atinge subiectele propuse în acest program la întâlnirea tinerilor de la Raşcov şi la cea a copiilor de la Vadul lui Vodă.
j. A organiza întâlniri regulate cu părinţii copiilor ce se pregătesc pentru primirea sacramentelor Botezului, Spovezii şi a Sf. Împărtăşanii.
k. A organiza un „concurs biblic".
l. A organiza o expoziţie de artă plastică, mai ales cu concursul copiilor şi tinerilor.

IV. Regulile folosirii programului

1. Pentru toţi preoţii, programul pentru trei ani şi cel amănunţit pentru anul 2002 este o invitaţie spre îmbogăţirea vieţii pastorale obişnuite.
2. Pentru credincioşii implicaţi mai mult în viaţa Bisericii acest program înseamnă o indicaţie a căilor de evanghelizare pentru anii următori şi o invitaţie la colaborarea apostolică.
3. Pentru oficiile Curiei programul este un apel la pregătirea materialelor necesare pentru îndeplinirea lui, precum şi un apel la elaborarea programei de cateheză cu temele lecţiilor pentru copii, tineri şi adulţi.
4. Sperăm că programul împreună cu materialele pregătite în acest scop va constitui o propunere adecvată pentru lucrul pastoral în parohiile, regiunile din întreaga Episcopie în primii ani ai mileniului trei.