Ritualul începutului
P.: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
C.: Amin.
P.: Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi toţi.
C.: Şi cu duhul tău.
sau:
P.: Domnul să fie cu voi.
(EP.: Pacea să fie cu voi.)
C.: Şi cu duhul tău.
Ritul penitenţial
P.: Fraţilor să ne recunoaştem păcatele ca să putem celebra cu vrednicie sfintele taine.
(scurt examen de conştiinţă)
Toţi: Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul şi vouă fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea:
(bătându-şi pieptul continuă)
din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe sfânta Maria pururea Fecioară, pe toţi îngerii şi sfinţii şi pe voi, fraţilor, ca să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.
P.: Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu şi, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.
C.: Amin.
P.: Doamne, miluieşte-ne.
C.: Doamne, miluieşte-ne.
P.: Cristoase, miluieşte-ne.
C.: Cristoase, miluieşte-ne.
P.: Doamne, miluieşte-ne.
C.: Doamne, miluieşte-ne.
(când este prescris)
P.: Mărire în cer lui Dumnezeu
C.: şi pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă.
Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotputernic, Îţi mulţumim ţie, pentru slava ta cea mare. Doamne, Fiule unul născut, Isuse Cristoase. Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi; Tu, care iei asupra ta păcatele lumii, primeşte rugăciunea noastră. Tu, care şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi. Fiindcă tu singur eşti sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preaînalt, Isuse Cristoase, Împreună cu Duhul Sfânt, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
 
Liturgia cuvântului
Lectură…
L.: Cuvântul Domnului.
C.: Mulţumim lui Dumnezeu
Evanghelia
P.: Domnul să fie cu voi.
C.: Şi cu duhul tău.
P.: Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul (N…)
C.: Mărire ţie, Doamne.
…………………
P.: Cuvântul Domnului.
C.: Laudă ţie, Cristoase!
(când este prescris:)
Cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Cred într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară şi s-a făcut om. A pătimit pentru noi sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a muritşi s-a îngropat, şi a înviat a treia zi după scripturi, şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui şi din nou va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin prooroci.
Cred în una sfântă, catolică şi apostolică Biserică; mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.
 
(urmează rugăciunea credincioşilor)
 
Liturgia euharistică
Oferirea darurilor
P.: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit pâinea pe care ţi-o oferim, rod al pământului şi al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieţii.
C.: Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!
P.: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul universului, fiindcă din dărnicia ta am primit vinul pe care ţi-l oferim, rod al viţei-de-vie şi al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală.
C.: Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci!
P.: Rugaţi-vă, fraţilor, pentru ca jertfa mea şi a voastră, să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul.
C.: Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda şi mărirea numelui său, spre folosul nostru şi al întregii sale Sfinte Biserici.
Rugăciunea Euharistică
P.: Domnul să fie cu voi.
C.: Şi cu duhul tău.
P.: Sus inimile.
C.: Le avem la Domnul.
P.: Să mulţumim Domnului Dumnezeului nostru.
C.: Vrednic şi drept este.
 
Sfânt, Sfânt, Sfânt,
Domnul Dumnezeul oştirilor cereşti.
Pline sunt cerurile şi pământul de mărirea ta.
Osana în înaltul cerului.
Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului.
Osana în înaltul cerului.
………..
P.: Misterul credinţei
O. Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim, până când vei veni.
………….
 
Ritul Împărtăşanie
P.: Îndemnaţi de porunca Mântuitorului şi povăţuiţi de învăţătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune:
C.: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.
P.: Mântuieşte-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele şi binevoieşte a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutaţi de milostivirea ta, să fim pururea liberi de păcat şi feriţi de orice tulburare, aşteptând nădejdea fericită şi venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos.
C.: Căci a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea în veci.
P.: Doamne Isuse Cristoase, care ai zis apostolilor tăi: „Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă”, nu privi la păcatele noastre, ci la credinţa Bisericii tale şi binevoieşte a-i dărui pacea şi unirea după voinţa ta. Care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.
C.: Amin.
P.: Pacea Domnului să fie pururea cu voi.
C.: Şi cu duhul tău.
 
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii – miluieşte-ne pe noi.
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii – miluieşte-ne pe noi.
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii – dă-ne nouă pacea.
P.: Iată Mielul lui Dumnezeu, iată cel care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiţi cei chemaţi la ospăţul Mielului.
C.: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu.
 
……………..
Ritualul încheierii
P.: Domnul să fie cu voi.
C.: Şi cu duhul tău.
P.: Să vă binecuvânteze atotputernicul
Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
C.: Amin.
P.: Liturghia s-a sfârşit. Mergeţi în pace.
C.: Mulţumim lui Dumnezeu.